Militær profesjonsetikk i endring?

I sin prøveforelesning til PhD-graden påpeker Rino B. Johansen at forståelsen av den militære profesjonen står i et spenningsforhold mellom profesjonens faste kjerne og endringer av for eksempel konseptuell og operasjonsmessig art.1En justert utgave av prøveforelesningen er publisert i PACEM 2015-1 s. 55-68: Rino B Johansen: «Den militære profesjon – endring og kjerne». De siste […]

Forsvarets omstilling – en etisk utfordring?

Just i sejren bor forliset. Preussens sværd blir Preusser-riset. Aldrig svulmer der en løftning af et regnestykkes drøftning. Intet dåds-digt blir at tolke fra den stund af, da en folke- rejsning, skønhedsfyldt og fri, blev et stabs-maskineri, spækket ud med kløgtens dolke, – fra den stund da herr von Moltke myrded kampens poesi. Verselinjene over […]

Drømmen om Scharnhorst – om meningers mot

Kunsten å gå på trynet Som omtalt i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av PACEM gikk Preussen i 1806 på et av de sureste militære nederlag i verdenshistorien. Da prøysserne spiste sin frokost 14. oktober 1806 tilhørte de gruppen av Europas fem viktigste stormakter. Da de gikk å la seg om kvelden, var det høyst […]

Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra Afghanistan? I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De […]

Implementeringen av OMT – et sosiologisk blikk

Slik vi står i dag så er vi preget av en «jeg gjør som jeg vil» holdning. Dette er ikke uten videre en negativ ting da det sørger for at vi har handlekraft helt ned til enkeltmannsnivå i organisasjonen. Men det betyr også at vi har sjefer som gjør slik de vil selv om dette […]

State-Sponsored Hacktivism and «Soft War»

A Moral and Legal Challenge in the Cyber Domain Skeptics (e.g., Thomas Rid, 2013) have cast doubt on the notion of authentic cyber warfare. Cyber conflict consists, the skeptics argue, solely of activities which fall well short of full scale warfare: e.g., crime, vandalism, «hacktivism» (political activism by individuals and organizations carried out in the […]

Statsprester uten statskirke*

* Artikkelen er en lett justert utgave av essay til emnet Prest og teolog i praksis ved Det teologiske menighetsfakultetet våren 2017. Ved grunnlovsendringene 21. mai 2012 ble bestemmelsene om at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion opphevet. Det neste skritt skjedde ved endringer i kirkeloven 18. mai 2016 (Prop. 55 L (2015-2016)). Endringene […]

Pax et bonum

Hilsningsordene i overskriften er fransiskanerordenens  valgspråk.  Det er etter sigende tilskrevet ordenens stifter, St. Frans av Assisi, som skal ha brukt nettopp den hilsenen når han møtte mennesker:  Fred og alt godt. I 1219 dro St. Frans til Egypt for å stifte fred under det femte korstoget og for å ønske sultanen nettopp fred og alt […]

Christianity, Just War, and Military Ethics*

* Two small typos were corrected in the online version of this article (See the printed vesion page 5, footnote 1, line 4; and page 9, the penultimate line. Introduction The just-war tradition has enjoyed something of a renaissance over the last forty years. Michael Walzer’s seminal Just and Unjust Wars from 1977, the US Catholic […]