PACEM in nuce – «et in terra»

Mens redaksjonen av dette første nummeret av PACEM avsluttes, skrives det også mange prekener til julegudstjenester både før og på selve julaften. Mer enn et heldig sammenfall er det derfor at dette tidsskriftet får navn etter hyrdenes «Og fred på jor­den» (et in terra pax – i akkusativ: pacem )! Men altså: Vi markerer her et nytt tidsskrift i emning – in nuce – […]

Forsvarets verdigrunnlag

Tilfeldigheter gjør at dette andre nummeret av PACEM fokuserer temakretsen Person – yrke – etikk samtidig som Forsvaret presenterer sluttresultatet av et lengre arbeid med verdiforankring. Forsvarets verdigrunnlag dekker hele Forsva­rets virkeområde og skal i tillegg inngå som en egen del av Forsvarets personell­håndbok. Ved hjelp av moderne og tiltalende layout presenterer dokumentet de verdier, […]

Fredsetikk etter den kalde krigen

Nye etiske utfordringer etter den senere tids endringer i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk «Aldri mer 9. april!» Slik lyder parolen som har fundert norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i de over femti årene som har gått siden den annen verdenskrigs avslutning. I etisk henseende har parolen uttrykt et folks og en nasjons legitime rett til å forvare […]

Dyd og krig*

* Artikkelforfatteren vil gjerne få takke Mona Fixdal og Greg Reichberg for verdifulle innspill. Interessen rundt «Rettferdig krig»-tradisjonen har økt over de siste årene.1Forrige nummer av PACEM (vol. 1, nr. 1) bringer to interessante artikler med utgangspunkt i nettopp «rettferdig krig»-tradisjonen: Leif Tore Michelsen: «Er ‘rettferdig krig’-konseptet egnet til å bedømme inter­vensjonsproblematikken?» (ss. 55-67) og […]

Blir det bedre krigere av gode mennesker?

Noen overveielser i tilknytning til spørsmålet om en normativ etisk kodeks for offiserer 1. Innledning Overskriften henspiller på en artikkeloverskrift av daværende oberst og professor ved US Mili­tary Academy, West Point, Anthony E. Hartle (se Hartle 1992). Ar­tikkelen selv føyer seg inn i en relativt omfattende debatt, særlig i USA, om hvilke grunnverdier og holdninger […]

Norsk militær innsats på fremmed jord

Også en etisk utfordring Etikk er blitt et moteord. Etikk som mote betyr at det ikke sjelden selges som en motevare, tynt i innhold og popularisert i fremstillingen. Kanskje også som en engangssprøyte fordi moter jo kan skifte. Men etikk er ikke en flyktig «kjøp og kast»-vare. Etikk er heller ikke et fag som kan […]

Tordenskjold

Skisse av en offiserskarakter Peter Tordenskjold (Eg. Peter Jansen Wessel), 1690-1720, sjøoffiser, født i Trondheim. Deltok i Den store nordiske krig og ble 1712 sjef for fregatten «Løvendals galei». Fikk adels­pa­tent og tok navnet Tordenskjold i 1716, vant samme år en oppsiktsvekkende seier ved Dynekilen, der den svenske forsyningsflåten ble ødelagt. Ble så øverst­kom­manderende for Kattegateskadren. […]

Ledelse og etikk i fredsoperasjoner

Militære operasjoner har gjennom historien stadig stilt ledere overfor ulike former for etiske utfordringer. Den militære sjefs klassiske dilemmaer har i hovedsak vært knyttet til egne styrkers sikkerhet og graden av maktanvendelse. Både for stormaktsarmeer, som har utkjempet sine kriger på andre lands territorium, og for andre nasjoner, som i hovedsak har kjempet for og […]

Folkeretten og feltpresttjenes­ten

– Feltprestordningens legitimitet i krigens folkerett Innledning Feltprestordningen er en ordning som er blitt legitimert på ulikt vis. Ofte er det en legitimering som har tatt utgangspunkt i en tidsbetinget argumentasjon, et ut­gangs­punkt som nok kan virke legitimerende i det aktuelle tidsrom, men som ikke kan danne noe grunnleggende prinsipp for å opprettholde en slik […]

Norsk feltpresttjeneste – noen hovedlinjer fra 1905-1955*

*. Denne artikkelen er et redigert utdrag av min spesialoppgave For Gud og fedrelandet, Teologisk Fakul­tet, Universitetet i Oslo, høsten 1997. Spesialoppgaven ser på den politiske og kirkelige prosess som leder frem til opprettelsen av Feltprestkorpset i 1953. Hva er feltpresttjenestens egenart? Har norsk feltpresttjeneste endret seg opp gjennom årene? Til det siste: Ja, norsk feltpresttjeneste […]