En ny tid for feltpresten – eller feltprest i en ny tid

Innledning I artikkelen «Noen pastorale overveielser over feltpresten og utenlandstjeneste» i PACEM 1/98 kommer Bataljonspresten ved Telemark bataljon, Kaptein Aslak Brekke med en rekke innspill i forbindelse med fremtidig utvikling av feltpresttje­nesten på bakgrunn av Feltprestkorpsets (FPK) nye struktur gjort gjeldende fra 1. august 1996. Selv om artikkelen er rettet mot utenlandstjenesten og Feltprestkorpsets planlegging […]

How the Gulf War shows that Just War Principles are a Necessary Part in our Thinking about International Affairs*

*.Artikkelen er skrevet som en del av studier ved Department of War Studies, King’s College, London i 1996-97, hvor forfatteren blant annet fulgte en forelesnings-, og seminarrekke ledet av Dr. Barrie Paskins som er spesialist på etiske vurderinger rundt krig og krigføring. Synspunktene i artikkelen står imidlertidig for forfatterens egen regning. 1. Introduction The Iraqi […]

Noen pastorale overveielser over feltpresten og utenlands­tjeneste

1. Innledning Bakgrunnen for denne artikkelen er egne erfaringer fra utenlandstjeneste samt refleksjoner etter fire aktive år som feltprest her hjemme. Jeg ble sendt til ex-Jugoslavia som en ung og uerfaren feltprest på 28 år, vå­ren 1993. For å gjøre en lang historie kort: Jeg opplevde og lærte en masse, men i «ettertidens klare lys» […]

Milites Christi?*

Katolsk feltpresttjeneste fra Trettiårskrigen til Jernteppets fall * Artikkelen ble holdt som foredrag 9. juni 1997 i «Katolsk forum», St. Olav menighet, Oslo. Materialet stammer fra forfatterens doktoravhandling i kanonisk rett «Die Natur des Militärordinariats» (forsvart ved det Pavelige Universitet Gregoriana i Roma, mars 1997). 2. februar 1955 utferdiget Vatikanets Ordenskongregasjon en instruksjon om or­densfolk som […]

Mandatspørsmålet i Forsvarets etikkundervisning*

* Denne artikkelen er en omarbeidelse av en utredning som Luftkrigssko­lepresten utarbeidet til Felt­prest­korp­sets teologiske fagråd for å få klargjort man­datspørsmålet for etikkundervisningen. 1. Innledning En av de mest synlige oppgavene til feltprestene i Forsvaret er etikkundervisningen. Idag er det feltprestene som underviser i etikk både på soldatnivå, befalsskolenivå og krigsskolenivå i Forsvaret. Undervisningen er […]

Krigens folkeetikk?

– et forsøk på å formulere en etisk basis for den skriftlige delen av krigens folkerett 1. Krigens folkerett og krigens folkeetikk «Vi er godt innenfor Genevèkonvensjonene når vi behandler krigsfanger slik!». Jeg har hørt denne og lignende uttalelser ved ulike anledninger. Men hva er det egentlig man forsøker å si med dette? I utgangspunktet […]