20 år i Sør-Libanon

Den norske deltakelsen i UNIFIL-styrken i Sør-Libanon er nå historie.  Mange av oss har båret på en aldri så liten sorg etter at det ble kjent at Norge skulle trekke seg helt ut. Vi kan med velvilje forstå «fornuften» i dette, selv om det var harde fakta som gjorde at Forsvarsdepartementet fikk sin vilje. Hvor […]

Imagine there’s religion!

– og det er mange av slaget I diskusjoner med enkelte kadetter på Krigsskolen er det særlig en påstand som jeg aldri har klart å akseptere: «Religion er roten til alle konflikter i verden!». Dette er en oppfatning som har like gode kår for tiden, som den er enkel. Den kan med enkelhet imøtegås dersom […]

Islam, vestleg militærmakt og humanitær intervensjon

Biletet av islam «Trugsmålet frå Islam» i ulike versjonar og med eller utan spørsmålsteikn har figurert som tittel på tallause reportasjar, føredrag, tidsskriftartiklar og bøker det siste tiåret.1For ei analyse av denne debatten, sjå Brynjar Lia, «Islamismen som tryggjingspolitisk utfordring» i B. Bull og A. Kjølberg:Sikkerhetspolitisk tenkning i en ny tid (Oslo, Europaprogrammet, 1998). Medan presseoppslaga […]

Forsvarets verdigrunnlag

Det er neppe noen tilfeldighet at det var i 1998, året da statsminister Bondevik utnevnte Verdikommisjonen, at Forsvaret fikk sitt verdigrunnlag. Etter flere tiår med økende sekularisering av samfunnet, stadig mer materialisme i holdninger og adferd, økende avstand og mindre kjennskap til, forståelse for og opptatthet av «barnetroen», er tiden rett og slett moden for […]

Conviviencia mellom kristne og muslimer i det islamske Spania fra 711 til 1492

Innledning Denne artikkelen tar sitt utgangspunkt i den historiske epoken som fant sted på den iberiske halvøya fra 711 da den første muslimske invasjon fant sted og frem til 1492 da den siste uavhengige islamsk styrte staten, Granada, ble nedkjempet av kristne styrker. Dette er en periode på over 700 år. Det er det lengste […]

Å være muslim i Forsvaret

Det å være muslim kan oppfattes på ulike måter, avhengig av mottaker som tolker utsagnet. I dagens opplyste samfunn, tenker en med det samme at det har noe med tro å gjøre. En kristen person vil antagelig oppfatte en muslim på samme måte som han oppfatter seg selv fordi begge er troende. En muslim er […]

Forsvarets verdigrunnlag som etisk dokument

1. Hva slags verdidokument er dette? Verdikommisjonen representerer ikke noe fullstendig nytt; andre har vært på ba­nen lenge. Tidlig ute var Norges Idrettsforbund med «Idrettens verdimanifest» (1994). Det vi ikke har visst, er at også Forsvaret har arbeidet med verdispørs­mål, og nå, mens andre starter opp, fullstendig overraskende allerede kan presen­tere sine konklusjoner: «Forsvarets verdigrunnlag»1Forsvarets […]

Ramadanproblematikken i Forsvaret – En innføring

En praktisk religion for fellesskapet Islam er på mange måter en praktisk religion. Riktignok har islam sine tros-punkter som det forventes at enhver muslim skal gi sin (intellektuelle) tilslutning til. En fremføring av en slik tilslutning sammen med andre frembringer en fellesskapshandling, en trosbekjennelse. Men det er i første rekke de praktiske handlingene som danner […]

Folkemord

– staters suverenitet og individers ukrenkelighet I Den FN-erklærte «sikre sonen» i Srebrenica ble istedet åstedet for den største massakren i Europa siden annen verdenskrig. David Rohde konkluderer sin bokEndgame: The Betrayal and Fall of Srebrenica slik: «The international community partially disarmed thousands of men, promised them they would be safeguarded and then delivered them to […]

Den militære religionen

Menns religiøse erfaring i det norske forsvaret Innledning Hensikten med denne artikkelen er å utdype forståelsen av maskulin religiøsitet som fenomen. Min hypotese er at det eksisterer en bestemt form for maskulin religiøsitet i den militære kulturen. Den militære religionen forstår jeg som den etablerte kirkereligionen i Forsvaret, og menns individuelle og personlige erfaringer av […]