Forord

PACEM kommer normalt ut med to nummer i året. Når vi nå utgir et ekstranummer, er det fordi vi vil noe spesielt. Forsvaret står nå foran en gjennomgående omstilling. Både det militære og politiske grunnlagsarbeid nådde et foreløpig høydepunkt i sommer, da Forsvarsstudien 2000 og Forsvarspolitisk utvalgs innstilling Et nytt forsvarble levert. Fram mot ny langtidsmelding for Forsvaret ønsker […]

Kapittel 1: Innledning

1.1 Bakgrunn Trenger norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk en etisk begrunnelse? Bør i så fall den samme begrunnelsen ligge til grunn også for Forsvaret som sådan, for dets organisasjon og virksomhet? Denne studien svarer «ja» på disse spørsmålene. Samtidig sier den noe om hva en slik begrunnelse bør bestå i. Med bakgrunn i dette gir den […]

Kapittel 2: Rammebetingelser for norsk sikkerhetspolitikk

2.1 Legitimitetskrise og handlingsrom Den kalde krigens slutt medførte større handlingsrom for politiske aktører, spesielt i Europa, men også globalt. Frykten for at lokale konflikter kunne eskalere til en altødeleggende atomkrig forsvant gradvis. Demokratiske krefter kunne nå reise seg og omforme mange østeuropeiske samfunn fra kommuniststater til demokratier. Samtidig kom etniske og sosiale skillelinjer igjen […]

Kapittel 3: Etikk og bruk av militær makt

3.1 Innledning Vi vil i dette kapitlet se på sammenhengen mellom militærmakt og etikk. Utvikling og bruk av militærmakt er en samhandling mellom politiske beslutningstakere og militært personell. Militærmaktens særpreg, i ytterste instans å ta andres liv eller ofre eget for å beskytte liv, gjør kravet om en etisk vurdering av denne samhandlingen påtrengende. I […]

Kapittel 4: Etikkens forankring og innhold

4.1 Rammevilkår for en etisk forankring av militærmakt Gitt gyldigheten av tesen om etikkens nødvendighet for utøvelse av militærmakt, gjenstår allikevel spørsmålet om hvilken forankring denne etikken skal basere seg på, og hvilket innhold den skal ha. Etter vår mening har drøftingen ovenfor godtgjort to grunnleggende rammevilkår som en slik etikk må forholde seg til. […]

Kapittel 5: Forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer

5.1 Innledning Dette femte kapitlet utgjør studiens materielle del. Det tar for seg aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske tema. Vi vil først (5.2) se på hvordan forholdet mellom sikkerhetspolitikk og etikk er bestemt, eller rettere sagt: mangler en bestemmelse, i noen av de dokumentene som er utgitt i forbindelse med omstillingen av Forsvaret. Vi vil deretter […]

Mellom makt og avmakt

Studenten på den himmelske freds plass sammenfatter det som er denne studiens anliggende. Enkeltmenneskets absolutte verdi, dets frihet og ansvar, nærhetsetikkens grunnleggende betydning for alle nivå og aktører innenfor sikkerhetspolitikken, militærmaktens og våpenteknologiens begrensinger, den humanitære impuls, skiftet av fokus fra statlig til menneskelig sikkerhet, den globale rammen Alt dette kommer mot oss i ett […]