Forord

PACEM kommer normalt ut med to nummer i året. Når vi nå utgir et ekstranummer, er det fordi vi vil noe spesielt. Forsvaret står nå foran en gjennomgående omstilling. Både det militære og politiske grunnlagsarbeid nådde et foreløpig høydepunkt i sommer, da Forsvarsstudien 2000 og Forsvarspolitisk utvalgs innstilling Et nytt forsvarble levert. Fram mot ny langtidsmelding for Forsvaret ønsker vi med dette å sette spørsmålet om det etiske grunnlaget for omstillingen, og dermed for den framtidige norske forsvarspolitikken, på dagsorden.

Dette ekstranummeret er utarbeidet som en gjennomgående studie. Rammen for arbeidet har vært Feltprostens Teologiske fagråd. Arbeidet startet opp for ca. ett år siden og hvert av medlemmene i fagrådet har levert sine bidrag. Disse er så blitt bearbeidet og satt sammen av redaksjonen. Hovedbidragene i kapittel 2-4 er levert av luftkrigsskoleprest Nils Terje Lunde og teologisk rådgiver Raag Rolfsen, samt at krigsskoleprest Bård Mæland har levert mindre bidrag til de samme kapitlene. Bidragene til kapittel 5 er levert av Nils Terje Lunde, Raag Rolfsen og sjøkrigsskoleprest Leif Tore Michelsen. De tekstene som rammer inn studien er ført i pennen av Raag Rolfsen.

Bård Mæland har foretatt en grundig og forkortende gjennomlesning av hele studien og har sammen med Raag Rolfsen stått for redaksjonen. Vi takker Feltprosten for å ha prioritert dette arbeidet i sin planlegging og sine budsjetter.

Denne studien løfter opp overordnede spørsmål. Dette overordnede perspektivet gjør at nyansene noen ganger blir borte. Det viktigste har allikevel vært en vilje og et ønske om å si noe viktig inn i den viktige prosessen som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk nå er inne i.

Oslo, 19 september 2000

Om nettutgaven av «Mellom makt og avmakt»

I nettutgaven er de enkelte kapitlene av studien publisert hver for seg.  Nummereringen av fotnotene starter på nytt fra fotnote 1 for hvert kapittel, der den trykte utgaven nummerer fortløpende gjennom hele studien.

For «riktig» nummerering,, se PDF-utgaven av «Mellom makt og avmakt»

Bergen 18 desember
Leif Tore Michelsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.