Et in terra pax

Vi har lagt bak oss en julehøytid som i store deler av verden ikke akkurat kan sies å ha stått i julefredens tegn. Atskillige kommentatorer har grepet fatt i den groteske avstanden mellom englesangens julebudskap fra Betlehemsmarkene for 2000 år siden og de dagsaktuelle hendelsene i Israel og Palestina. Krigen i Midt-Østen er ikke den […]

På hvilke betingelser er man egentlig offiser?*

Etiske, folkerettslige, politiske og militære perspektiver * Foredrag av daværende forsvarsminister ved Nasjonal fagkonferanse for militær etikk 19. september 2001, Krigsskolen, Linderud. Som en naturlig konsekvens av trusselvurderingene under den kalde krigen har norsk militær tenkning tradisjonelt kretset rundt forsvar mot storstilte militære operasjoner mot Norges territorium. Gjennom diskusjonene om St.prp. nr.45 har vi erfart […]

Politisk autoritet, moralske terskler og maktanvendelse*

Det etiske spranget fra Nansen-tradisjonen til KFOR * Foredrag ved nasjonal fagkonferanse i etikk, Krigskolen, 20. sept 2001. Jeg er av den oppfatning at autoritet kanskje er det betydeligste politiske virkemiddel, men samtidig også det som er best egnet til manipulasjon. Ved siden av sine positive sider, kan den også anvendes til å manipulere den […]

The Distortion of a Tradition

Osama Bin Laden’s Concept of Defensive Jihad In February 1998, styling himself as Shaykh, Osama bin Laden issued a fatwa, or formal interpretive ruling calling for jihad, against «the crusader-Zionist alliance,» which included the following statement: in compliance with God’s order, we issue the following fatwa to all Muslims: The ruling to kill the Americans and their allies – civilians […]

«Ingen fred uten fred mellom religionene»*

Dialogvilje som forsoningsvilje * Artikkelen er en sterkt forkortet og bearbeidet versjon av et foredrag som ble holdt på en konfe­ranse for norske sjø- og luftforsvarsprester i København, 9. mai, 2001. Temaet på konferansen var «For­so­ning». 2001: Paven på forsoningens vei i Øst Mandag 7. mai i fjor plantet Paven et lite oliventre i ruinene av […]

Menneskerettighederne – en plage

Menneskerettighederne opfattes ofte som de vestlige samfunds adelsmærke. De markedsføres både udadtil og indadtil. Udadtil var de hovedindholdet i Helsingforssamtalerne i sin tid mellem USA og Sovjet, hvor USA med stor moralsk styr­ke fastholdt kravet om overholdelse af menneskerettighederne. Det gør man både på regeringsplan og på NGO-niveau, f.eks. Ammesty International. Man opererer med forskellige […]

Tålmodighet, respekt og nær­het som idealer for en feltprest*

En studie av Dostojevskijs roman «Forbrytelse og straff» * Dette er en bearbeidet utgave av en oppgave skrevet i forbindelse med feltprestfaglig videreutdanning: «Tålmodighet, respekt og nær­het som pastorale idealer for en feltprest – en Dostojevskij-studie», høsten 2000. Mennesket – det er selve gåten. Den må en tyde, og dersom hele ditt liv går med til […]

Uniformerte feltprester og luthersk teologi

– en replikk til Jacob Børresen Innledning I forrige nummer av PACEM tok flaggkommandør Jacob Børresen opp sentrale og prinsipielt viktige problemstillinger knyttet til hvordan dagens feltpresttjeneste fremstår – i bokstavelig så vel som overført betydning.1Jacob Børresen: «Ønsker vi uniformerte feltprester», PACEM 4:2 (2001), s. 161-182. Børresen stiller spørsmålstegn ved hvorvidt dagens integrerte og uniformerte feltpresttjeneste er […]

Skaber klæder virkelig folk?

eller «As Useless but as Fascinating as a Cat» I sin overordentlig velskrevne artikel: «Ønsker vi uniformerte feltprester?»1PACEM 4:2 (2001), pp. 161-182., tæn­der flaggkommandør Jacob Børresen en diskussion som egentlig altid bør være nærværende i militæret og hos de præster som har valgt at gøre tjeneste i de væbnede styrker. I artiklen udtrykkes stor forståelse for […]

Må feltpresten bære uniform?

Replikk til flaggkommandør Jacob Børresen Innledning Flaggkommandør Jacob Børresen har i PACEM 2001:2 en meget vel gjen­nom­arbeidet artikkel under tittelen: Ønsker vi uniformerte feltprester? Når jeg skriver en replikk til denne, er det fordi det er to spørsmål jeg mener bør besvares, før en besvarer det spørsmål som Børresen bruker som overskrift. Det er for det første: […]