Apropos – Feltprestkorpset 50 år

I neste måned, nærmere bestemt 6. juli, er det femti år siden Stortinget gav sitt samtykke til Forsvarsdepartementets forslag om å opprette et eget feltprestkorps. Selv om jubileet blir behørig markert til høsten i forbindelse med FPKs årlige fagkonferanse, ønsker PACEM å bidra til bursdagsfeiringen med et nummer som på ulikt vis og fra litt forskjellige synsvinkler […]

Anti-rasjonalitet og jødehat hos islamister og nazister

Religion har fått økende politisk betydning i mange deler av verden i løpet av de siste par tiår og spesielt etter Den kalde krigens slutt. Jeg tror at en mulig konsekvens av religionens økende rolle i politikken, er en økende grad av subjektivitet, en økende skepsis til universalistiske idealer og prinsipper og, i en forstand, […]

Når seremoniene ikke lenger fungerer

Kirken og Forsvaret i møte med en felles utfordring Mitt første møte med Forsvaret, etter mange år i det sivile, var en ledersamling på Sjøkrigsskolen. En av sakene som ble drøftet var kadettenes forhold til Skolens parole eller morgenoppstillingen. På dette punktet i møtet opplevde jeg like mye å være til stede på et strategimøte […]

Det «minste» onde?

Etisk kompromiss i krigsetikken Tilbakeblikk på tjenesten som feltprest Da jeg skulle på sesjon, begynte jeg for alvor å tenke over spørsmålet om jeg skulle gjøre tjeneste i forsvaret eller nekte militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Jeg valgte å gjøre militærtjeneste. I etterkant ser jeg nok at denne beslutningen var preget av minnene fra barneårene under okkupasjonstiden […]

Krigerliv og religiøsitet

Eivind Berggrav som religionspsykolog i krigstider Når Eivind Berggravs navn kobles sammen med ord som krig og forsvar, tenker de fleste på hans innsats som leder for kirkefronten under 2. verdenskrig. Krigsutbruddet i september 1939 utløste en hektisk aktivitet hos biskop Berggrav, som førte ham inn i samtaler med de krigførende parter vinteren 1939/40. Selv […]

Feltprestkorpsets identitet og integritet

I Disse linjer skrives av en som aldri har vært «yrkes-feltprest» og dermed ikke gått inn i denne tjenestens «professio» i egentlig forstand. Likevel vil det følg­ende ikke utelukkende bygge på refleksjon, i og med at jeg har gjort egne erfaringer innen dette tjenesteområdet under ulike synsvinkler, som vil ligge i bakgrunnen. Når noen overveielser […]

Kirke i Forsvaret – Forsvarets kirke

Et par kjappe reportasjer i TV fra krigen i Irak, lot oss få være med på feltgudstjenester for amerikanske soldater. I et av disse innslagene hørte vi litt fra feltprestens tale. Selv om det kulturelt er forskjell på amerikansk og norsk religiøs retorikk, slo det meg at slik ville ikke en norsk feltprest kunne tale. […]

Feltprestkorpset som økumenisk aktør

Når Feltprestkorpset nå ser tilbake på sin 50-årige historie, kan det gjøre det med vissheten om at det har potensiale til å være en viktig økumenisk aktør. Selv om det i den Konglige resolusjonen av 22. oktober 1954 ble slått fast at «Feltprestkorpsets oppgave er å lede og utføre feltpresttjeneste i Forsvaret i samsvar med […]

Oppdragelse, omsorg og oppbyggelse

Om spritualitet i Feltprestkorpset Innledning Da jeg ble utfordret til å skrive om spiritualiteten i Feltprestkorpset, sa jeg umiddelbart ja. Dette er et område som har opptatt meg gjennom alle mine tretten år som feltprest. Dette hadde jeg lyst til å skrive om. Men da jeg begynte å arbeide med artikkelen, ble jeg en stund […]

Feltprestkorpset 50 år

– hilsen fra Generalinspektøren i Luftforsvaret Helt siden kristendommen kom til Norge har vi hatt feltprester i Norge. Det er med andre ord en tjeneste med lange tradisjoner som til høsten kan markere at det er femti år siden de ble utskilt som et eget korps. Det eksisterer fortsatt tette bånd mellom kirke og militærvesen, […]