Apropos – Feltprestkorpset 50 år

I neste måned, nærmere bestemt 6. juli, er det femti år siden Stortinget gav sitt samtykke til Forsvarsdepartementets forslag om å opprette et eget feltprestkorps. Selv om jubileet blir behørig markert til høsten i forbindelse med FPKs årlige fagkonferanse, ønsker PACEM å bidra til bursdagsfeiringen med et nummer som på ulikt vis og fra litt forskjellige synsvinkler fokuserer på tema som er relevant for vår tjeneste.

Torkel Brekke ved Institutt for kulturstudier på Universitetet i Oslo fokuse­rer på forholdet mellom vold og religion i artikkelen Anti-rasjonalitet og jødehat hos islamister og nazister og spør om religionens økende rolle har medført en kontant avvisning av rasjonalitet, objektivitet og universalisme som ideal i politikken i visse ekstreme miljøer?

Orlogskaptein Paul Otto Brunstad, krigsskoleprest på Sjøkrigsskolen, vurde­rer i sin artikkel seremonienes rolle i Kirken og i Forsvaret.

Professor Torleif Austad skriver, med utgangspunkt i refleksjoner over sin egen feltpresttjeneste tidlig på 1960-tallet, om det minste onde som etisk kompromiss i krigsetikken. Hans kollega ved menighetsfakultetet – professor Gunnar Heiene – har levert en artikkel om Biskop Eivind Berggrav som religionspsykolog i krigstider, med utgangspunkt i Berggravs bok Krigerliv og religiøsitet fra 1915.

Biskop Fredrik Grønningssæter og tidligere feltprost Helge Utaker har skrevet hver sin artikkel som tar for seg rammevilkårene for en kirkelig tjeneste i Forsvaret, når de skriver om henholdsvis Feltprestkorpsets identitet og integritet og Kirke i Forsvaret – Forsvarets kirke.

Lars Erik Nordby og Knut Refsdal har begge tilknytning til Norges Kristne Råd og diskuterer fra sitt ståsted som metodistprester økumeniske aspekt ved prestetjenesten i Forsvaret og spør om Feltprestkorpset er en økumenisk aktør.

Gjennom en analyse av tre «militære» prekener fra forskjellige epoker i Feltprestkorpsets historie, reflekterer feltpresten ved LOGUKS på Sessvoll­moen, major Arvid Seines, over hvilken form for spiritualitet som gjør seg gjeldende i Feltprestkorpset.

Og til slutt: To bursdagshilsener fra henholdsvis Generalinspektøren for Luftforsvaret og Generalinspektøren for Sjøforsvaret, som begge med utgangs­punkt i Kongeønsket – Gud bevare Kongen og Fedrelandet – reflekterer over religionens plass i Forsvaret.

Vi har satt sammen et tettpakket nummer, et mangfoldig og variert nummer. Vi har ikke først og fremst strebet etter å lage et hyllingsskrift, selv om det godt kunne vært på sin plass. Vi mener å ha laget et PACEM som markerer Feltprestkorpsets 50 årsjubileum, men som først og fremst består av bidrag som kan inspirere til videre tanker om feltpresttjenesten, gjennom de temaene de behandler. Vi er sikker på at vi kan by på god lesning.

Men så er det likevel en artikkel som mangler, en artikkel som skulle vært skrevet av feltprost Jan Otto Kvalheim. Etter å ha initiert og langt på veg implementert en av de største organisasjonsendringene i Feltprestkorpsets historie, sto oberst Kvalheim foran sin pensjonisttilværelse. Vi hadde utfordret ham til å skrive om sitt syn på Feltprestkorpset og feltpresttjenesten ved slutten av sin tjeneste som feltprost. Men artikkelen ble aldri skrevet. Ikke fordi han ikke tok utfordringen – var det noe han likte og gjerne tok, feltprost Kvalheim, så var det nettopp utfordringer. Men fordi han, bare noen få uker etter å ha påtatt seg oppdraget, døde brått og uventet. Dette vil vi gjerne markere, og vi gjør det ved å gjengi de minneordene som fungerende feltprost Arve Løvenholdt framsa i Jan Otto Kvalheims begravelse fra Vestre Aker kirke 3. april. Vi lyser med det fred over feltprost Kvalheims minne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.