Kulturelle rammebetingelser

En selvfølgelighet kanskje, men like vel: Verken den etiske refleksjonen eller den etiske handlingen finner sted i et vakuum. Begge deler har sine rammebetingelser og sine forutsetninger. Dette gjelder også innenfor for militæretikken. Og på litt forskjellig vis er dette tematisert i dette nummeret av PACEM.

Delegater med røtter i den tredje verden pekte på noen slike rammebetingelser under en stor internasjonal konferanse om humanitær intervensjon i regi av Life and Peace Institute i Uppsala for godt og vel 10 år siden, da de fremholdt sin bekymring for mulige utviklingstrekk i kjølevannet av globaliseringstendensene i internasjonal politikk. I dagens politiske situasjon fremstår disse bekymringene nærmest som profetiske:

  • Intervensjonsbeslutningen – eller beslutning om bruk av militærmakt – vil i hovedsak være påvirket av eller fattet av stater med lang tradisjon for å dominere og unytte de partene som de intervenerer mot. Dette aspektet vil uvegerlig skinne gjennom også når beslutningen fattes av internasjonale organ.
  • Grunnlaget for intervensjonen vil i noen grad alltid kunne føres tilbake til problemer skapt gjennom den rike del av verdens politikk overfor den tredje verden. Intervensjon vil på denne bakgrunn lett oppfattes som et redskap for igjen å få situasjonen under kontroll
  • Dobbeltmoral og mangel på konsekvens med hensyn til hvor og når det interveneres militært, undergraver verdenssamfunnets troverdighet.
  • Militær maktbruk kan aldri bli annet enn en midlertidig og overfladisk løsning. De grunnleggende konfliktene må løses med andre virkemiddel enn militær maktbruk
  • Økonomiske, sosiale og politiske forhold må vies større oppmerksomhet. De konstituerer urettferdighet og er som sådan en krenkelse av menneskeverdet
  • Intervensjonsstyrkene mangler grunnleggende forståelse for kulturen i det konfliktområdet de intervenerer i.

En realistisk vurdering av intervensjonens muligheter vil til enhver tid måtte vie disse problemstillingene atskillig oppmerksomhet. En slik prosess vil avdekke at tverrkulturelle barrierer i denne sammenhengen ikke bare handler om eksotiske og fremmede livsytringer i operasjonsområder rundt i verden, men i stor grad også er knyttet til de beslutningsprosessene som går forut for en intervensjon.

PACEM går inn i sin sjette årgang og selv om det første nummeret dette året ikke er av de mest omfangsrike vi har gitt ut, mener vi at det byr på mye god lesning. Og som allerede antydet innledningsvis: I hovedsak handler dette nummeret om rammebetingelsene for militær yrkesutøvelse.

De to første artiklene har utgangspunkt i Feltprestkorpsets etikk-konferanse i fjor høst – Norm and Context: Dr Shannon French foredrag The Code of the Warrior: Why Warriors Need a Code og professor Jan Olav Henriksens foredrag Ethical Contingency: Reflections on Morality as Context Bound.

Kultur og religion inngår i ikke ubetydelig grad i konflikter verden over. Det er nok å åpne dagsferske aviser for å få dette bekreftet. Dermed blir kultur og ikke minst religionsforståelse i stadig økende grad nødvendige kompetanse for den som skal på et eller annet nivå skal delta i internasjonale militære operasjoner – enten operasjonsområdet ligger i vår egen del av verden eller på den andre siden av kloden. Høgskolerektor Thor Strandenæs og amanuensis Jan Opsal har begge tilhold på Misjonshøgskolen i Stavanger der de underviser i henholdsvis misjonsteologi og religionsvitenskap. Artiklene deres baserer seg på foredrag de holdt under sjøforsvarsprestenes og luftforsvarsprestenes årlige fagkonferanse våren 2002 og omhandler tverrkulturell kommunikasjon (Strandenæs) og islam etter 11 september 2001 (Opsal).

Høgskolelektor ved Norsk Lærerakademi, Jan Rantrud, har bakgrunn som misjonsprest i Tel Aviv og har arbeidet mye med gamle orientalske kirkesamfunn. Han ha levert en kort artikkel om forholdet mellom østlige og vestlige tradisjoner i kirken basert på et foredrag han holdt under Feltprestkorpsets og Den norske kirkes presteforenings videreutdanningskurs i interkulturell forståelse.

I tillegg har vi fått tillatelse fra Kirkens Nødhjelp til å trykke fotografen Per-Anders Rosenkvists bilder fra Kosovo sammen med tekster av KNs Balkanrepresentant, Leif Magne Helgesen.

Orlogskaptein Hans Olav Stensli er lærer i internasjonal politikk ved Sjøkrigsskolen og hans artikkel, The Value of Political Realism, er et tilsvar på Raag Rolfsens artikkel fra forrige nummer av PACEMPolitical Realism and the Ethics of Vulnerability: The Need for a New Understanding of Security after September 11.

Til slutt har Peder Skov-Jacobsen levert en anmeldelse av Lars Fr. H. Svendsens bok Ondskapens Filosofi.

God lesning!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.