Å forstå de andre

Karikaturtegninger av Muhammed har preget nyhetene den siste tiden. Det har vært et slående eksempel på hvor fort uro kan spre seg i dagens informasjons­samfunn og at dette kan være svært vanskelig å forutse. Dyktige agitører på hver side benytter seg av situasjonen for å fremme sine interesser og spre sine fiendebilder. De spiller gjerne […]

Fra misjon til frigjøringsbevegelser

Religionsstudier er helt nødvendige for å forstå dynamikken i afrikanske samfunn.1Ranger, Terence O. The historical study of African religion, London 1972, s 1. Søker vi en dypere forståelse av religionens sentrale rolle, vil en uttalelse av den kenyanske teolog og religionsvitenskapsmann John S. Mbiti være til hjelp. I sin klassiske studie African religions and philosophy, sier han: Det […]

Kort om Sudan

Sudan ble i de tidligste tider kalt Nubia, elva Nilen løper som en livslinje gjen­nom landet og inn i Egypt. Rundt år 1500 f.kr var Sudan styrt fra Egypt, mens det i tidligere tider eksisterte en høyt utviklet sivilisasjon med hovedsete i Sudan som innbefattet kontroll over Egypt helt frem til Middelhavet. Tre tusen år […]

Etikkopplæringen skal være synlig og integrert*

* Innlegg i forbindelse med lanseringen av boken Militæretikk i Oslo den 24 januar i år. La meg først takke for invitasjonen til å delta på lanseringen av boken Militæretikk. Forsvaret er en samfunnsinstitusjon som er avhengig av samfunnsmessig legitimitet, tillit og troverdighet. Forsvaret forvalter for det første samfunnets ytterste maktmidler. Dernest har man på vegne […]

Hvorfor er det gale galt?*

* Innlegg i forbindelse med lanseringen av boken Militæretikk i Oslo den 24 januar 2006. La meg starte med å gratulere forfatterne med utgivelsen av boken, og med å takke for innbydelsen til å komme med noen betraktninger omkring temaet militæretikk. Når man inviterer en offiser med historiske og filosofiske tilbøyeligheter til å kommentere militæretikk, ber […]

Konkret og åpen*

* Innlegg i forbindelse med lanseringen av boken Militæretikk i Oslo den 24 januar 2016 In war you are the one who has to distinguish between right and wrong. And you will be tested, all of you will be tested. Dette var budskapet til Hector Gullan da ha besøkte Krigsskolen for to år siden. Den avgåtte […]

De hellige tre konger i Norden*

* Artikkelen er en forkortet utgave av oppgaven «De hellige tre konger i Norden. Et forsøk på en sammenlignende studie av de tre nordiske helgenkonger, Olav, Knud og Erik». Oppgaven er et resultat av tre måneders studiepermisjon våren 2005. I denne artikkelen er hovedvekten lagt på Olav. Vi ser dem i middelalderkirker og museer mange […]

Feltpresttjenesten i lys av luthersk toregimentslære

Feltpresttjenesten kan neppe sies å ha vært et kontroversielt spørsmål i de siste årene. Tvert om er den blitt møtt med allmenn tilfredshet og positive forventninger. Et uttrykk for dette er uttalelsen fra en enstemmig forsvarskomité i Stortinget hvor man fremhever feltprestenes sentrale og positive rolle i holdningsskapende arbeid i Forsvaret, som igjen forstås som […]

Situasjonsorientert lederskap

Nils Faarlund hadde i siste nummer av PACEM en meget interessant artikkel om temaet. Som tidligere lærer ved Krigsskolen har jeg ved forskjellige anledninger truffet Faarlund. Jeg har lært ham å kjenne som en karakterfast og omgjengelig herre. Og vi har i alle fall en felles interesse: Høyfjellet. Men som offiser med 49 års militærtjeneste tillater jeg […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Et vell av perspektiver Nils Terje Lunde & Bård Mæland (red.): Militæretikk, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2006, ISBN: 978-8-25-192097-1. 224 sider. Militære styrkers legitimitet og oppførsel kan analyseres fra mange ståsteder. Denne nye boken om militæretikk, med opphav midt i PACEMs redaksjon og det norske feltprestmiljøet, klarer å kombinere imponerende mange ståsteder på en gang, uten dermed å […]