Når skal vi si fra?

Varslerrollen er i fokus. Fra flere sammenhenger, også innenfor Forsvaret, har vi de siste årene sett eksempler på kritikkverdige forhold som er blitt avdekket ved at enkeltpersoner har varslet om det de har visst. Dette nummeret av PACEM setter søkelyset på varslerrollen. Vi har fått forfatteren og journalisten Jon Hustad til å reflektere over tematikken […]

Om varslaren

Berre den som kan kaste den fyrste steinen, bør ta på seg varslarrolla. Nowadays men often feel that their (…) lives are a series of traps. They sense that within their everyday worlds, they cannot overcome their troubles, and in this feeling, they are often quite correct (Mills, 1959. s. 3). Slik byrjar C. Wright […]

Varslere og integritetskryp*

* Artikkelen baserer seg på deler av hovedoppgaven «Varslere, fremmede fugler i Forsvaret», skrevet på KS 2 ved Luftkrigsskolen 2005. Hensikten med oppgaven var å belyse problemer knyttet til det å skulle varsle om lov og regelbrudd i Forsvaret. Problemstillingen var: Hvorfor griper omgivelsene ikke inn når en kollega bryter grensen for akseptabel atferd? Oppgaven kan leses […]

Afrikansk tidsbegrep

På vei inn i fortiden Mens mennesker i Vesten regner med at de er på vei inn i framtiden, regner afrikanere med at de er på vei inn i fortiden. Det er i alle fall en konklusjon en kan trekke på grunnlag av den østafrikanske religionsforskeren John Mbitis arbeide med tidsbegrepet (Mbiti 1990, referanser til […]

«En matematikers klarhet, en digters fantasi, en apostels begeistring»*

Hvordan påvirker det militære ethos anvendbarheten av norske militære styrker? * Gudmund Schnitlers krav til en militær sjef i Strategi (Oslo, 1914) s. 153. Er det et yrke å være offiser i Norge, er det en profesjon eller er det noe helt annet? På grunn av verneplikten har det i Norge mer vært et praktisk […]

Lansering av handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse

* Statsrådens innledning ved lanseringen av handlingsplanen 18. september på Krigsskolen. I dag har jeg gleden av å lansere en handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse som skal gjelde for hele forsvarssektoren. Det er flott at så mange har tatt seg tid til å delta her i dag. Krigsskolen er en fin ramme for lanseringen, […]

Om handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse

Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse favner hele forsvarssektoren. Den skal dekke de 15 000 ansatte i Forsvarets militære organisasjon (FMO), de 2 000 ansatte i de andre etatene i forsvarssektoren (det vil si Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)), ca 9 500 vernepliktige inne til førstegangstjeneste samt Forsvarsdepartementet (FD). Dette er omfattende […]

Akershus slottskirke i unionstiden

Det hellige rom Da jeg i juni 1965 var oppe til muntlig eksamen i kirkerett ved Menighetsfakultetets praktisk teologiske seminar, hadde professor Knut Robberstad forberedt en oppgave som dreide seg om en liten middelalderkirke som ble funnet i en liten dal i Hardanger. Bygda ble avfolket under Svartedauen og kirken glemt inntil den ble funnet […]

Nyordning av stat/kirke – nyordning av feltpresttjenesten?

I Stat/kirke-utvalgets innstilling: Staten og Den norske kirke (NOU 2006:2) foreslås det en nyordning av stat/kirke. Dette har også betydning for feltpresttjenesten. Feltpresttjenesten omtales spesifikk under «Særskilt organisert virksomhet i kirken» i avsnittene 4.4.6 og 5.6.4. Det tilgrunnliggende synspunktet er altså feltpresttjenesten forstått som en kirkelig kategorialbetjening. Det pekes her på Feltprestkorpset som et «ikke-geografisk prosti» og at […]