Etikkopplæringen skal være synlig og integrert*

* Innlegg i forbindelse med lanseringen av boken Militæretikk i Oslo den 24 januar i år.

La meg først takke for invitasjonen til å delta på lanseringen av boken Militæretikk.

Forsvaret er en samfunnsinstitusjon som er avhengig av samfunnsmessig legitimitet, tillit og troverdighet. Forsvaret forvalter for det første samfunnets ytterste maktmidler. Dernest har man på vegne av samfunnet ansvaret for de mange unge som hvert år avtjener sin militære verneplikt. For det tredje forvalter også institusjonen betydelige deler av samfunnets materielle ressurser.

For å kunne ivareta dette, er Forsvaret avhengige av en organisasjonskultur preget av integritet og høy etisk standard. Mitt hovedinntrykk er at de aller fleste av medarbeiderne har nettopp dette. Ikke minst har jeg sett dette på mine besøk ute ved avdelingene våre både hjemme og ute. I 2005 har Forsvaret likevel fått mye negativ oppmerksomhet i media. Ikke minst er lederes særlige ansvar belyst gjennom mange av sakene. Jeg tar ufordringen i forhold til omdømme, organisasjonskultur og etikk på alvor. Derfor har jeg tatt initiativ til en handlingsplan som i sterkere grad setter kraft bak arbeidet med lederskap, holdninger og etikk. Omstillingens utfordringer og dilemmaer bare øker betydningen av dette arbeidet. Handlingsplanen er også en del av oppfølgingen knyttet til forsvarskomiteens merknader til St.prp. nr. 42 (2003-2004) hvor fremgår at

I stor grad vil de moralske kvaliteter hos mannskaper og befal avgjøre utfallet av Forsvarets ulike oppdrag i årene som kommer. Komiteen ber Regjeringen påse at holdningsskapende arbeid følges opp kontinuerlig på alle nivå i Forsvaret.1Innst. S. nr. 234 (2003-2004), Komiteens merknader til pkt. 6.8.3.

En viktig arena for dette arbeidet vil være utdanningen ved våre militære skoler. Krigsskolene vil ha en viktig rolle i å påvirke personlig utvikling, lederferdigheter, holdninger og yrkeskodeks i hele offiserskorpset. Dette kommer også tydelig til uttrykk i Rammeplan for krigsskoleutdanningen hvor det heter at «Krigsskolene skal gi en utdanning som setter offiserene i stand til å handle etisk bevisst og effektivt». Videre skal utdanningen «bygge på de krav til etikk og moral som samfunnet og Forsvaret stiller og de krav krigens folkerett setter».

Boken Militæretikk, skrevet av de som har eller har hatt ansvaret for etikkundervisningen på krigsskolene, er en viktig konkretisering av denne målsettingen. Boken gir et konkret og felles grunnlag for etikkutdanningen av våre nye offiserer i alle forsvarsgrener, og vil utover dette også kunne være et grunnlag for debatt, samtale og refleksjon om etiske spørsmål i Forsvaret for øvrig.

Dette aktualiserer et viktig anliggende. Etikkundervisningen på krigsskolene kan ikke sees isolert, men må sees i rammen av etikkopplæring på alle nivå i Forsvaret. Arbeidet med en helhetlig gjennomgang og utvikling av etikkopplæringen på alle nivå er allerede igangsatt av Forsvarets skolesenter. Etikk skal ha en bred, synlig og integrert plass på alle utdanningsnivåer i Forsvaret. Det gjelder, i tillegg til krigsskolenivået, også i stabs- og masterstudiet på Forsvarets Stabsskole, i den grunnleggende befalsutdanningen og i utdanningen av vernepliktige.

I denne sammenhengen vil jeg spesielt løfte frem det nye etikkundervisningsprogrammet for vernepliktige: RAM (Respekt – Ansvar – Mot) som alle vernepliktige skal igjennom. Dette programmet er ikke statisk, men fordrer en kontinuerlig utvikling. Det er verd å merke seg at Feltprestkorpset, som både har ansvaret for etableringen, driften og videreutviklingen av RAM, har igangsatt et arbeid for utvikling av programmet til bruk både i den grunnleggende befalsutdanningen og som utdanningsopplegg ved militære staber og avdelinger.

Jeg vil også nevne det samarbeidet vi allerede har inngått med Røde Kors for å styrke undervisningen i internasjonal humanitær rett ved skolene våre.

En slik bred tilnærming fremstår som svært relevant. Etikkopplæring i Forsvaret kan ikke begrenses til å gjelde de militære skolene og opplæring av vernepliktige, men må være en integrert del i hele organisasjonen. Etikken må være internalisert hos den enkelte slik at etisk refleksjon kommer i forkant av beslutninger og er en naturlig del av Forsvarets daglige virke. Etikk krever kontinuerlig bevisstgjøring, refleksjon og diskusjon, og boken Militæretikk er et viktig bidrag i så henseende.

Takk for oppmerksomheten.

Fotnoter   [ + ]

1. Innst. S. nr. 234 (2003-2004), Komiteens merknader til pkt. 6.8.3.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.