Konkret og åpen*

* Innlegg i forbindelse med lanseringen av boken Militæretikk i Oslo den 24 januar 2016

In war you are the one who has to distinguish between right and wrong.
And you will be tested, all of you will be tested.

Dette var budskapet til Hector Gullan da ha besøkte Krigsskolen for to år siden. Den avgåtte britiske offiseren med erfaring fra blant annet Falkland og Bosnia gjorde et sterkt inntrykk på oss kadetter – og budskapet hans ble et tema for refleksjon og ettertanke den høsten.

Hector Gullans foredrag er ikke enestående, men et av mange bidrag på veien mot de lederoppgaver som venter uteksaminerte kadetter fra de tre krigsskolene. For å møte disse utfordringene på en best mulig måte brukes tiden effektivt for å utvikle kadettenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger – til å bli ledere som kan vil og tør å lede.

For meg handler etikkfaget om å lære og tørre å lede.
Tørre å stole på egne verdier, holdninger og vurderinger.
Tørre å møte utfordringer i situasjoner hvor konsekvensene av feiltrinn er store.
Tørre å ta ansvar.

I arbeidet frem mot dette målet vil boken militæretikk være et viktig og godt verktøy.

Boken gjør seg allerede interessant ved et hurtig blikk på innholdsfortegnelsen. Det første kapitlet gir oss et grunnlag for hvordan vi skal forstå krigens mange komplekse dimensjoner. Videre i andre kapitel beskrives tre ulike etikktradisjoner; pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk. Dette muliggjør og legger premissene for de neste kapitlene. Ved å ha med seg disse tre ulike synene vil en kunne belyse og diskutere de påfølgende kapitlenes caser og dilemma med tre prinsipielt forskjellige innfallsvinkler. Noe jeg tror vil kunne bidra til konstruktiv diskusjon.

Da jeg leste de påfølgende kapitlene så jeg klare paralleller mellom de temaene det undervises i innen andre fag ved skolen og de temaene boken har valgt å behandle. Temaer som Forsvarets og krigens legitimitet er emner som har vært sentrale i faget sikkerhetspolitikk. Militær maktanvendelse og tverrkulturelle utfordringer har vært et gjengangstema i taktikk og operasjoner.

Kapittelet om forvaltningsetikk går rett inn i kjernen av logistikk undervisningen.

De siste kapitlene som behandles i boken om yrkeskodeks, avdelingsmoral og de avgjørende valg, bør sees opp mot ledelsesfaget og personlig ledelsesutvikling.

Disse kapitlene kan med stort hell brukes inn i de respektive fag, og på denne måten bidra til å integrere etikkfaget i resten av undervisningen.

En tverrfaglighet hvor taktiske, etiske og ledelsesmessige utfordringer belyses, tror jeg vil bidra til en økt helhetsforståelse.

Ved å bruke boken inn i den andre undervisningen, vil de etiske dilemmaene få sin rettmessige plass – midt mellom operative og administrative utfordringer, i hverdagen som i ekstreme situasjoner. Anvendbarheten og utvalget av tverrfaglige temaer vil jeg derfor fremheve som en av bokens sterkeste sider.

Det jeg var mest spent på før jeg begynte lesningen var om dette var en bok av og for skrivebordsetikere. Ville sensitive og kanskje for noen etiske tabuer bli utelatt? Eller ville de bli behandlet med akademiske abstrakte termer som hadde lite med den virkeligheten troppsjefer kan møte i sitt virke?

Til min lettelse er dette temaer og problemstillinger som blir behandlet og drøftet inngående. Jeg opplever at forfatterne har vært konkrete og åpne i sin tilnærming til tema som det å ta liv, trene soldater til å drepe og skyldspørsmål i etterkant av krigshandlinger.

Som et resultat av dette synes jeg en del av temaene i boken er relativt sterke og eksemplene som brukes krever derfor ettertanke for å fordøyes. I den forbindelse savner jeg flere bilder. De bildene som allerede er tatt med er symbolske og fremhever det som står skrevet, men også det som er utelatt, på en veldig god måte. Ved bruk av flere slike bilder ville tekstene på den måten fått noen estetiske pusterom og visuelle knagger å henge tanker og refleksjoner på.

Hvert kapittel i boken inneholder et til flere case som belyser ulike dilemmaer som er relevante for det temaet som behandles. Situasjonene som drøftes er hentet fra tidligere og nåværende misjonsområder, samt historiske eksempler. Denne bredden ga meg derfor liten anledning til å låse tankegangen min til en type scenario eller et trusselbilde.

Oppfatningen jeg sitter igjen med er; dilemmaene som ble beskrevet er generelle og kunne like gjerne vært hentet fra Kosovo Polje så vel som Kabul eller Vemork i 1943.

På den andre siden må jeg innrømme at gjenkjennelse alltid skaper en økt interesse og engasjement. Casene som omhandlet dilemmaer jeg selv har vært i og forholdt meg til, ble derfor lest noe mer inngående enn de tilfellene hvor mine erfaringer kom til kort. Derfor tror jeg det er vesentlig å ha tatt med eksempler også fra den daglige tjenesten her hjemme, med tanke på de kadetter som ikke har erfaring fra internasjonale operasjoner. Likevel vil jeg si meg enig med det fokuset forfatteren har lagt på internasjonale operasjoner, med bakgrunn i den kompleksiteten denne tjenesten til tider kan romme.

Momenter og dilemma fra casene kan fint anvendes i praksis på øvelser, og da kanskje særlig på mestringsøvelser, hvor kadettenes vurderingsevne allerede er noe svekket grunnet mangelsøvn og mat. I etterkant av en slik øvelse vil det være behov for å diskutere og reflektere over slike caser. I den forbindelse tror jeg bokens teoridel kan være hensiktsmessig å bruke for å ha en teoretisk forankring til sine påstander og oppfatninger.

De etikkteoretiske avsnittene synes jeg også er gode opp mot de oppgavene som er gitt på slutten av hvert kapitel. Oppgavene eller utfordringene som de er kalt i boken, er i stor grad åpne spørsmål som gir rom for mange innfallsvinkler og syn.

Da hver oppgave er bygd opp av flere delspørsmål, vil det være nødvendig å bygge opp et godt resonnement. Ved å måtte føre en slik argumentasjonsrekke som disse oppgavene krever, vil den enkelte kadetts evne til å drøfte og vurdere etiske dilemma utvikles. Likevel tror jeg at denne typen oppgaver først kommer til sin fulle rett når de løses i gruppe, hvor den enkeltes argument, verdier og holdninger møter kritikk og utfordringer. En utvikling og en trygghet omkrig egne holdninger og vurderinger er fra mitt ståsted en av de viktigste kvaliteter en offiser kan ha- noe disse oppgavene kan bidra til

Etter endt utdanning skal kadetter ved de tre krigsskolene blant annet være skikket til å utdanne og trene soldater på best mulig måte. I den forbindelse savner jeg et kapittel om hvordan lære soldater å handle etisk riktig. En enkelt soldats feiltrinn kan i dagens misjonsområder fort få store konsekvenser, derfor blir også soldatenes forhold til og forståelse av intensjon, oppdrag, kultur, men også etikk, viktig.

Kanskje er det avdelingsprestens oppgave å lære soldatene om etikk, men på den andre siden er det jeg som troppssjef som må ta ansvaret for mine soldaters handlinger, og i forlengelsen av dette også en relevant etisk trening.

Helhetsinntrykket jeg sitter igjen med er at forfatterne for det første har truffet målgruppen de skriver til. Temaene, vinklingen og sammensetningen gjør boken interessant og nyttig for Forsvarets fremtidige ledere.

For det andre er boken et solid bidrag til etikkundervisningen ved krigskolene. Boken ansporer og skaper interesse for viktige diskusjoner, hvor kadettenes refleksjoner og tanker er de viktigste.

Avslutningsvis håper jeg å finne boken også ute ved avdeling, da jeg tror den også har mye å tilføre avdelingsbefal og befalselever.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.