Om handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse

Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse favner hele forsvarssektoren. Den skal dekke de 15 000 ansatte i Forsvarets militære organisasjon (FMO), de 2 000 ansatte i de andre etatene i forsvarssektoren (det vil si Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)), ca 9 500 vernepliktige inne til førstegangstjeneste samt Forsvarsdepartementet (FD).

Dette er omfattende målgrupper som best nås ved tiltak lokalt i den enkelte virksomhet eller sentrale tiltak som kan gjennomføres for mange. Handlingsplanen omfatter 23 nye tiltak. Det foregår allerede i dag gode og effektive tiltak i forsvarsgrenene, i avdelingene og i etatene, som hver på sin måte bidrar til å sette fokus på holdninger, etikk og ledelse. Det er et poeng å synliggjøre disse aktivitetene, sette ytterligere kraft bak flere av dem samt kommunisere og samordne der dette er hensiktsmessig. Derfor er også et utvalg av det pågående arbeidet tatt inn i planen.

Handlingsplanen skal gi støtte for ledere, ansatte og vernepliktige, slik at alle som har sitt virke i forsvarssektoren er godt rustet til å håndtere utfordringer som har med etikk og holdninger å gjøre – uansett hvor i organisasjonen de arbeider. Planen skal bidra til at ledere, ansatte og vernepliktige har tilstrekkelig kunnskap til å ta gode beslutninger, samt å styrke den enkeltes bevissthet rundt det å være en ansvarlig samfunnsaktør. Planen skal medvirke til at holdninger, ledelse og etikk i enda større grad inngår i profesjonsidentiteten og yrkesstoltheten.

God forankring og bred deltagelse er stikkord for å få en handlingsplan om holdninger, etikk og ledelse til å gjelde i hele forsvarssektoren og i den daglige virksomheten. Arbeidet har blitt ledet av FD, i god dialog med FMO og øvrige etater.Målsettinger, utfordringer og tiltak har blitt diskutert med mange nøkkelpersoner og miljøer – deriblant Forsvarsstaben (FST), Forsvarets skolesenter (FSS) og de sentrale tillitsvalgte både for ansatte og for vernepliktige. Planen har vært bearbeidet med forsvarsgrenene gjennom kompetansenettverket for organisasjonskultur, og har vært tema for et fagseminar med en rekke ledere i forsvarssektoren. Dialogene har vært viktige for å få oversikt over det som allerede foregår av relevante tiltak og for å etablere et godt grunnlag for å anbefale nye.

Måten ledere på alle nivåer formidler og tar inn over seg denne handlingsplanen på, er avgjørende for utviklingen og effekten som oppnås. Et annet suksesskriterium for å holde oppe interessen for disse problemstillingene, er å identifisere miljøer som gis et særlig oppfølgingsansvar. Ett slikt miljø vil være kompetansenettverket for organisasjonskultur som ble etablert våren 2005. FD vil kunne støtte etatene i å gjennomføre større aktiviteter og arrangementer ute, regionalt eller lokalt. Departementet vil også følge dette arbeidet opp gjennom årlige konferanser (dialogkonferanser) med vekt på holdninger, etikk og ledelse. En målrettet og aktiv bruk av egen intranettportal vil også være et godt bidrag til å styrke og synliggjøre oppmerksomheten om etiske problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.