Forvaltningsetikk – regelverk og refleksjon

Nylig skrev en offiser i Telemark Bataljon et debattinnlegg i media der han i sterke ordelag kritiserte forsvarsledelsen for å fjerne viktige kapasiteter i styrkebidraget i Afghanistan. Dette startet en intens debatt, både i media og innad i Forvaret. I denne sammenhengen er ikke innholdet i debatten det viktigste, men at den berører svært mange […]

Forord til artikkel av Knut Dahl Jacobsen

Knut Dahl Jacobsen (1925-1999) sto sentralt i etableringen av statsvitenskapsstudiet i Norge i de første par tiår etter annen verdenskrig. Han ble deretter, i 1965, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, senere professor i samme fag ved Universitetet i Bergen. Dahl Jacobsens artikkel «Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen» ble publisert i Tidsskrift for […]

Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen*

* Artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning, hefte 4, 1960, s. 231-248 Samfunnsforskerne forestiller seg ofte samfunnet som bygd opp av roller. Den sosiale rolle består av de forventninger som rettes til den som innehar en stilling eller status, om hva han må, bør og kan gjøre, det kan være i egenskap av […]

En ny forvaltningsetikk

En vurdering av «Etiske retningslinjer for statstjenesten» (Moderniseringsdepartementet 2005)* * Prøveforelesning (selvvalgt emne) 20. september 2007. Disputas ved Det teologiske Menighetsfakultet. Innledning Materialet for min selvvalgte prøveforelesning er «Etiske retningslinjer for statstjenesten» utgitt av det daværende Moderniseringsdepartementet 7. september 2005, nå forvaltet av det nye Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Retningslinjene er publisert på bokmål og nynorsk. […]

Luthersk kallsetikk – relevant for en moderne forvaltningsetikk?*

* Artikkelen er fagfellevurdert Innsteg Den økte interessen for etikk i samfunnet de siste årene reflekteres også i stats- og kommuneforvaltningen. Konkrete erfaringer med økonomisk utroskap og korrupsjon har også bidratt til høynet bevissthet om etiske problemstillinger. Dette omfatter spørsmål om lojalitet, lydighet og habilitet. Spørsmålet om faglig uavhengighet er også sentralt i denne sammenheng: […]

Om å forvalte sitt pund…*

* Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av innledningsforedraget til seminaret «Etikk, korrupsjon/ økonomiske misligheter og intern kontroll» for Forsvarets faglige og administrative ledelse 20-21. september 2007. Jeg skylder samtidig å gjøre oppmerksom på at jeg i utarbeidelsen av foredraget hadde tilgang til Nils Terje Lundes manus til hans prøveforelesning ifm. hans doktordisputas 20-21.september 2007 […]

Lojalitet og tillit i og til Forsvaret*

* Første del av denne artikkelen er basert på en kronikk publisert i Bergens Tidende i januar d.å. Alle organisasjoner er avhengige av lojalitet. Lojalitet blir ofte forstått som plikttroskap, redelighet, hensynsfull opptreden. Uten lojalitet kan det bli anarki. Uten intern og ekstern tillit kan Forsvaret som organisasjon ikke fungere. Tillit viser vi til de […]

Bokanmeldelser og kommentarer

R G Grant: Slag. Kriger og store slag gjennom 5000 år. Pegasus forlag 2008. ISBN: 978-8-24-420024-0. 360 sider. Boka slag skal etter sigende gi en beskrivelse av kriger og store slag gjennom 5000 år. På omslaget står det at boka forteller i detalj og med innsikt om krigføringens ulike sider og belyser sentrale konflikter i den […]

Arbeid med forvaltningsetikk i Forsvarets logistikkorganisasjon

Innledning Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er kanskje den delen av Forsvaret som har vært i sterkest omstilling de siste 7 årene. Organisasjonen er endret i «firkanter» med nye lederstrukturer og er kraftig nedbemannet. Mange har gjennom dette fått nye arbeidsoppgaver, kolleger og sjefer. På toppen av dette har en del hendelser knyttet til dårlig skjønn innen […]