Et dokument til debatt

Det norske samfunnet har endret seg gjennom de senere tiår. En relativt stabil enhetskultur er blitt avløst av et større kulturelt, etnisk og religiøst mangfold. Et mangfold som naturlig nok i stadig større grad også gjenspeiler seg i Forsvaret.

Hvor stort er dette mangfoldet i Forsvaret i dag? Hvordan vil dette sannsynligvis utvikle seg i et ti til tjue års perspektiv? Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen få for Forsvaret, og særlig for organiseringen av den geistlige betjeningen av Forsvarets personell? Hvordan skal Forsvaret i fremtiden ivareta retten til fri religionsutøvelse? Med hvilket utgangspunkt skal en drive etikkopplæring?

I april 2008 ga Feltprosten teologisk fagråd i Feltprestkorpset (FPK) i oppdrag å gå inn i disse spørsmålene for å gi en faktabasert plattform for en åpen debatt om organiseringen av den geistlige betjeningen i Forsvaret. Fagrådet har gjort en formidabel innsats og har på svært kort tid levert en godt fundamentert, spennende og spenstig rapport.

Når vi nå legger rapporten frem i sin helhet er det for å invitere til en åpen høring både innad i FPK, i Forsvaret, kirken og i samfunnet for øvrig. Vi tror det er viktig å ta debatten først – og trekke konklusjonene i etterkant. Rapporten står for fagrådets regning og er å betrakte som et høringsdokument. De konklusjoner og anbefalinger som fremkommer er fagrådets og de er ikke stabsbehandlet verken i FPK, i kirkelige organer eller i Forsvaret for øvrig.

Feltprosten takker Teologisk fagråd for innsatsen så langt. Jeg imøteser gode og konstruktive bidrag til den videre utviklingen av en forsvarlig geistlig betjening og etikkopplæring i et religiøst og kulturelt mangfoldig forsvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.