Hvorfor kriger vi egentlig?

Hvorfor kriger vi? Spørsmålet følger alle kriger. I de siste krigene norske styrker har deltatt i, har svaret på dette spørsmålet ikke alltid vært like opplagt. Samtal­en knyttet til krigens legitimitet, kan til tider bli så ubehagelig at vi unngår den. Ikke minst når soldater dør. Da trenger vi å tro at de døde i […]

Etisk legitimering – fundamentalt i truverdig operativt lederskap

Vi vil ikke lenger korrumpere menneskeheten i oss selv ved å gjennomføre oppgavene til en okkupasjonshær. Tidligere trodde vi på at vi førte en rettferdig kamp, men i dag har vi nådd grensen der vi undertrykker et annet folk. Vi vil ikke lenger krysse den grensen. Vi vil ikke lenger korrumpere vår moralske karakter i […]

Rettferdig krig-tradisjonen

– anakronisme eller livskraftig veiviser Historisk har den såkalte rettferdig krig tradisjonen1Til den historiske utviklingen av rettferdig krig tradisjonen, se: James Turner Johnson: Ideology and Reason. Religious and Secular Concepts, 1200 – 1740. Princeton, NJ (USA) 1975 og Just War Tradition and the Restraint of War. A Moral and Historical Inquuiry. Princeton, NJ (USA) 1981. For […]

Rettferdig krig, «polyfoni» og internasjonale operasjoner

I en sterk og viktig artikkel i PACEM nr. 2 fra 2011 argumenterer Gudmund Waaler for nødvendigheten av en «flerstemthet» – «polyfoni» – i debatten om krig og bruk av våpenmakt. Begrepet og idealet er inspirert av Mikhail Bakhtin og handler om å skape «det kreative og flerstemte (polyfone) rommet, der vi lar helt ulike stemmer spille […]

Should I Stay or Should I go

Den gamle Clash hiten stiller opp dilemmaet det internasjonale samfunnet no står overfor i Afghanistan: «Should I stay or should I go. If I stay there will be trouble, if I go it will be double». Men kven sitt dilemma er dette, kan me spørje. Er det vårt eller er det Afghanarane sitt, kven sitt dilemma […]

Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattige land

Begrepet rettferdig krig (jus ad bellum) er i dag en grunnleggende del av diskursen om krig og deltakelse i væpnede konflikter. Politikk og etikk må gå hånd i hånd. Dette synes jo rimelig. Henrik Syse går i sin bok Rettferdig Krig langt i retning av å identifisere kravet om rettferdig krig med allmenn folkelig fornuft (intuisjoner) (Syse 2003:51). […]

Feltpestens rolle i vurdering av militær maktanvendelse

I forrige nummer av PACEM tok sjøkrigsskoleprest Gudmund Waaler opp behovet for flerstemthet og kritisk tenkning i Forsvaret om militær maktanvendelse generelt og til intopsbidrag spesielt. Waaler mener hans rolle som etiker i Forsvaret innebærer å «stille kritiske spørsmål samt å bidra til at det blir gitt rom for dialog, drøfting og diskusjon» (Waaler 2011:19). Det er […]

Nasjonal beslutningsprosess ved FN-ledete operasjoner*

* Artikkelen bygger på forfatterens masteroppgave i Sammenlignende Politikk ved UiB 2010. Norge har siden den første FN-operasjonen i 1948 vært en aktiv bidragsyter til FN-ledete operasjoner. Norges engasjement økte etter den kalde krigen i takt med det internasjonale omslaget. Fra 1988 og fram til i dag har Norge deltatt i 25 av de 48 […]

Verneplikt, vernelyst, rettferdig krig?*

*  Artikkelen er basert på min dr. avhandling «Den tenkende soldat. Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon», 2002, UiB og på prøveforelesning over oppgitt emne: «Demokrati og verneplikt i Vest-Europa» 24.10.02. Takk til Jan. O Jacobsen for nyttige kommentarer og for et langvarig konstruktivt samarbeid om forskningsfeltet. Har verneplikten betydning for hvordan Forsvaret blir brukt? […]

Rett håndtering – rette holdninger?

En vurdering av norske militære sjefers holdninger til rettslige rammer for militær maktanvendelse i Afghanistan Er det er en sammenheng mellom de norske styrkers holdninger til maktbruk på den ene side, og deres håndtering av enkeltsituasjoner i Afghanistan på den andre side? Oppfatter militære sjefer at de og deres soldater handler rett, innenfor rammene av […]