I krigens skygge. Ledelse, læring og latskap

Krig er kaotisk og uoversiktlig. I krigens skygge opererer ulike aktører. Aktørene kan ha ulike motivasjoner. Noen kan være idealistisk motivert, mens andre i hovedsak har økonomiske interesser. Ulike motivasjoner kan være helt uproblematisk hvis aktørene har helt klare roller og oppdrag. Men det er mer problematisk hvis rollene og oppdragene er uklare. En av de […]

Kameleoner i strid og fred

Om private sikkerhets- og militære selskap Private sikkerhets og militære selskap er stadig oftere til stede i områder preget av væpnet konflikt eller fersk fred. Militære organisasjoner bruker denne typen selskap til en rekke oppgaver ment å fristille soldater for kjerneoppgaver. Samtidig har bransjen i økende grad blitt en naturlig del av «risikostyringen» til mange […]

Privatisert autoritet

Åse Gilje Østensen peker i sin artikkel i dette nummer av PACEM på flere viktige prinsipielle utfordringer med private sikkerhets- og militære selskap (PSMS). Hun fremholder blant annet at «bruken av PSMSer medfører (…) en rekke utfordringer av operasjonell, etisk og juridisk art» (s. 15). I denne replikken ønsker jeg å belyse PSMS fra et […]

Erfaringshåndtering – praktisk tilnærming

Det er ikke nok å gjøre seg erfaringer. Du må huske dem også. (Carl Hammarén) NOU 2012:14 – Rapport fra 22. juli-kommisjonen (2012), den såkalte «Gjørv rapporten», oppsummerer funnene etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya i juli 2011. Politiet og Politidirektoratet (POD) ble blant annet kritisert for håndteringen av angrepene. Dette har ført til en rekke […]

Om latskap

Det militære lederskapets glemte dimensjon Lederskap er analysert fra alle kanter. Denne artikkelen har derfor beskjedne ambisjoner. Hensikten er å belyse en side ved godt lederskap som ofte glemmes, nemlig latskap.1Forfatteren ønsker å takke gode kollegaer ved Forsvarets høgskole for fruktbar diskusjon om artikkelen under FHS-seminaret 12. februar 2014. En spesiell stor takk går til […]

Gender i Forsvaret – hva nå?*

* En forkortet utgave av denne artikkelen har stått på trykk i Pro Patria, medlemsbladet til NROF, Norske Reserveoffiserers Forbund. På bakgrunn av erfaringer fra oppdraget i Afghanistan og i Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole har Forsvaret ervervet betydelig kunnskap om gender i militære operasjoner. Etterspørselen etter kunnskapen øker både ute og hjemme, mens Forsvarets manglende […]

Bokanmeldelse

Anita Schjølset (red): Gender i Forsvaret. Fra teori til praksis. Abstrakt forlag, Oslo, 2014. ISBN: 978-82-7935-349-2. 332 sider. Begrepet «gender» har lenge vært brukt i den akademiske verden og handler om studiet av kjønn og kjønnsroller. Boka: Gender i Forsvaret. Fra teori til praksis er et produkt av Genderseksjonen ved Forsvares Høgskole. Norge satser på å øke […]