Etterretning, soldatdop og sjelesorg

Av litt forskjellige grunner er det i skrivende stund litt mer enn et år siden forrige utgave av PACEM kom ut. Vi er de første til å beklage at det ble sånn, men har måttet konstatere at 2017-årgangen bare består av et nummer. Når det er sagt, ambisjonen vår er at tidsskriftet vårt skal tilbake […]

Militær profesjonsetikk i endring?

I sin prøveforelesning til PhD-graden påpeker Rino B. Johansen at forståelsen av den militære profesjonen står i et spenningsforhold mellom profesjonens faste kjerne og endringer av for eksempel konseptuell og operasjonsmessig art.1En justert utgave av prøveforelesningen er publisert i PACEM 2015-1 s. 55-68: Rino B Johansen: «Den militære profesjon – endring og kjerne». De siste […]

Pax et bonum

Hilsningsordene i overskriften er fransiskanerordenens  valgspråk.  Det er etter sigende tilskrevet ordenens stifter, St. Frans av Assisi, som skal ha brukt nettopp den hilsenen når han møtte mennesker:  Fred og alt godt. I 1219 dro St. Frans til Egypt for å stifte fred under det femte korstoget og for å ønske sultanen nettopp fred og alt […]

Militær etikk – hva er nå egentlig det?*

Den oppmerksomme leser vil ha lagt merke til en mindre endring i layouten på forsiden av dette nummeret. Der det før het PACEM – Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, står det fra nå av Tidsskrift for militær etikk. Vi ønsker med dette å markere en spissing av PACEMs faglige profil: Vi ønsker primært […]

70 år siden Nürnbergdommen

We must never forget that the record on which we judge these defend- ants today is the record on which history will judge us tomorrow.1Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 – 1 October 1946. Vol II – Proceedings 14 November 1945 – 30 November 1945. Side […]

Borgerkrigen i Syria – militær intervensjon?

Borgerkrigen i Syria har pågått i snart fem år. Ødeleggelsene har vært ekstreme. Et forsiktig overslag tyder på at over en kvart million mennesker er drept som følge av krigshandlingene, og over tolv millioner mennesker har blitt drevet på flukt. Det som begynte som en folkelig protest og kamp for nasjonale reformer våren 2011 har […]

I liv og død

Liv og død er det mest allmennmenneskelige tema som finnes. Samtidig er det også et grunnleggende militært tema. Den militære profesjonsutøver skal «villig ofre liv og blod» som det tidligere var formulert i Formaningen. Det er imidlertid ikke bare eget liv som kan settes i spill i rammen av militær virksomhet. Om nødvendig har profesjonsutøveren […]

Soldaten vender hjem

En veteran tok kontakt for en tid siden for å slå av en prat. Han er en av dem vi har blitt vant til å se på barrikadene, kjempende og argumenterende for viktigheten av god veteranoppfølging. Han fremholdt at Feltprestkorpset var for lite synlig i veterandebatten: «Hvor i all verden blir dere av?» Det er […]

I krigens skygge. Ledelse, læring og latskap

Krig er kaotisk og uoversiktlig. I krigens skygge opererer ulike aktører. Aktørene kan ha ulike motivasjoner. Noen kan være idealistisk motivert, mens andre i hovedsak har økonomiske interesser. Ulike motivasjoner kan være helt uproblematisk hvis aktørene har helt klare roller og oppdrag. Men det er mer problematisk hvis rollene og oppdragene er uklare. En av de […]

Aldri mer 22.juni

Ledelse, beredskap og trening 22. juli 2011 traff norsk politi og beredskap midt i solar pleksus. I ettertid sto det klart at flere ledd i vår beredskapsorganisasjon hadde sviktet på en måte som kostet dyrebare minutter på Utøya. Svikten viste seg både på organisatorisk nivå og ned på enkeltpersoner som kunne og burde gjort mer. […]