Moralsk beslutningstagning og ledelse

I dette nummeret av PACEM tar vi utgangpunkt i det å beslutte som en fundamental forutsetning for moral og ledelse. Å velge i vanskelige situasjoner betyr at vi må velge vekk alternativer. Dette krever mot og evne til å tåle risiko. Våre valg kan være gode eller dårlige, vi kan ta dem for tidlig eller for seint, […]

Ondskapens akse

I denne utgaven av PACEM presenterer vi et variert utvalg av artikler. Gudmund Waaler er sjøkrigsskoleprest med hovedansvar for undervisning i etikk. Hans artikkel «Ondskapens akse – hvor går den?» er den første i en serie på to artikler. I denne artikkelen spør han; hvor går egentlig ondskapens akse? Hva skjer med oss når ondskapen ikke tilhører […]

Lederutvelgelse og etikkopplæring

Høsten 2010 har det pågått en viktig debatt i norsk media om språk og etikk i Forsvaret. Hvordan påvirker stridshandlinger i Afghanistan språkbruk og holdninger hos norske soldater, og deres evne til å gjennomføre militære oppdrag? Hvilket ansvar har militære ledere for å forstå og eventuelt korrigere slike språklige og verdimessige uttrykk? Dette nummeret av PACEM handler […]

Militær identitet

27 september 2009 kunne vi lese i Aftenposten intervju med en person utdannet i Forsvaret at han hadde lyst til å drepe i krig. Vedkommende jobbet ikke lenger i Forsvaret, men i et privat sikkerhetsselskap. Men i den samme reportasjen intervjues også to offiserer som er inne på de samme tankene. En av dem sier […]

Religiøst mangfold og militær enhet

Dette nummer av PACEM er i sin helhet viet utredningen «Religiøst mangfold og militær enhet: Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar». Utredningen er utformet i rammen av Feltprostens teologiske fagråd. Gjennom publisering i PACEM gjøres utredningen tilgjengelig for offentlig debatt. Dette nummeret vil også sendes særskilt til en rekke institusjoner og organisasjoner som høringsdokument. Spørsmålet om geistlig […]

Forvaltningsetikk – regelverk og refleksjon

Nylig skrev en offiser i Telemark Bataljon et debattinnlegg i media der han i sterke ordelag kritiserte forsvarsledelsen for å fjerne viktige kapasiteter i styrkebidraget i Afghanistan. Dette startet en intens debatt, både i media og innad i Forvaret. I denne sammenhengen er ikke innholdet i debatten det viktigste, men at den berører svært mange […]

Etikkens mål og forankring i en foranderlig verden

Når vi står overfor valg som ikke gir seg selv, der vi må bryne oss på hva er riktig å gjøre, kan vi forestille oss ulike scenarier – der ulike handlemåter sannsynligvis vil føre oss i forskjellige retninger. Her møter vi selve grunnspørsmålet i etikken. Vi kan finne gode argumenter for de fleste valg, men […]

Hva er da et menneske?

Med blikket festet på himmelen, stjernene og alt som er rundt han i skaperverket, spør salmisten (Salme 8) i Det gamle testamentet: «Hva er da et menneske?» «Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans […]

Klassiske dyder og edel dåd

Hvordan kan vi utvikle en militær profesjonsdannelse, og er det mulig i Norge? Dette var temaet for årets nasjonale etikkkonferanse. Vi trykker i dette nummeret tre av disse bidragene. Janne Haaland Matlary drøfter hvordan militær profesjonsetikk kan begrunnes i en situasjon der nasjonalstatens er i ferd med å utspille sin rolle. Matlary henter i denne […]

Når skal vi si fra?

Varslerrollen er i fokus. Fra flere sammenhenger, også innenfor Forsvaret, har vi de siste årene sett eksempler på kritikkverdige forhold som er blitt avdekket ved at enkeltpersoner har varslet om det de har visst. Dette nummeret av PACEM setter søkelyset på varslerrollen. Vi har fått forfatteren og journalisten Jon Hustad til å reflektere over tematikken […]