Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra Afghanistan? I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De […]

Implementeringen av OMT – et sosiologisk blikk

Slik vi står i dag så er vi preget av en «jeg gjør som jeg vil» holdning. Dette er ikke uten videre en negativ ting da det sørger for at vi har handlekraft helt ned til enkeltmannsnivå i organisasjonen. Men det betyr også at vi har sjefer som gjør slik de vil selv om dette […]

State-Sponsored Hacktivism and «Soft War»

A Moral and Legal Challenge in the Cyber Domain Skeptics (e.g., Thomas Rid, 2013) have cast doubt on the notion of authentic cyber warfare. Cyber conflict consists, the skeptics argue, solely of activities which fall well short of full scale warfare: e.g., crime, vandalism, «hacktivism» (political activism by individuals and organizations carried out in the […]

Statsprester uten statskirke*

* Artikkelen er en lett justert utgave av essay til emnet Prest og teolog i praksis ved Det teologiske menighetsfakultetet våren 2017. Ved grunnlovsendringene 21. mai 2012 ble bestemmelsene om at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion opphevet. Det neste skritt skjedde ved endringer i kirkeloven 18. mai 2016 (Prop. 55 L (2015-2016)). Endringene […]

Pax et bonum

Hilsningsordene i overskriften er fransiskanerordenens  valgspråk.  Det er etter sigende tilskrevet ordenens stifter, St. Frans av Assisi, som skal ha brukt nettopp den hilsenen når han møtte mennesker:  Fred og alt godt. I 1219 dro St. Frans til Egypt for å stifte fred under det femte korstoget og for å ønske sultanen nettopp fred og alt […]

Christianity, Just War, and Military Ethics*

* Two small typos were corrected in the online version of this article (See the printed vesion page 5, footnote 1, line 4; and page 9, the penultimate line. Introduction The just-war tradition has enjoyed something of a renaissance over the last forty years. Michael Walzer’s seminal Just and Unjust Wars from 1977, the US Catholic […]

In Defence of Just War*

Christian tradition, Controversies, and Cases * Previously published in De Ethica.  A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics Vol 2 (2015) Issue 1. (www.de-ethica.com) Introduction My aim in this article is to show that the Christian just war tradition remains very much alive, continuing to develop as it wrestles with conceptual problems and thinks […]

Rettferdig krig – meiningsfullt paradigme i den økumeniske samtalen i dag?

Eit samansett bilete av paradigmer og fredsrørsler Det er skrive mykje om paradigmet «rettferdig krig», og om korleis kristne teologar har tenkt om det. Eg skal ikkje gå gjennom det her, det kan ein finne i mange standardframstillingar av saka. Det høyrer med til den kristne teologiske tradisjonen, om ein likar det eller ikkje. Men […]

Den norske kirkes engasjement for fred

Mellomkirkelig råds arbeid med krigs- og fredsspørsmål. Innledning Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I dag roper vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem som er drevet på flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de flyktet. Lenge har vi […]

Når etikken blir juss

Om det brokete forholdet mellom retten til krig og retten i krig i folkeretten. Et av de mest krevende og kontra-intuitive skillene i folkeretten går mellom retten til krig, i sin latinske form omtalt som ius ad bellum, og rettigheter og plikter i krig, ius in bello eller durante bello. Skillet innebærer at spørsmål om […]