Konflikt mellan rättigheter*

En moralisk och etisk betraktelse på beslutsfattandet om internationella humanitära insatser; exemplet Libyen 2011. * Denna artikel är en bearbetning av en PM skriven vid Teologiska Högskolan i Stockholm i mars 2015 under temat Fallstudie av konflikt mellan rättigheter. I PACEM 18:2 2015 diskuteras en del om inbördeskriget i Syrien. Av och till under denna […]

Pilegrimsretreat for veteraner*

* Pilegrimsretreat for veteraner er kommet til som et samarbeid mellom Øystein Endal, feltprest ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (på Dombås), Christian Skovdahl, feltprest ved Forsvarets veteransenter (på Bæreia) og undertegnede.  Inspirasjon og ideer til denne artikkelen er for en stor del et resultat av en spennende prosess med refleksjon og samtaler oss imellom. Initiativ, […]

Bokanmeldelse

Nigel Biggar:  In Defence of War.  Oxford University Press, 2013.  ISBN 978-0-19-872583-1.  361 sider Nigel Biggar, Regious Professor of Moral and Pastoral Theology ved Christ Church College i Oxford, er representert i denne utgaven av PACEM med artikkelen In Defence of Just War:  Christian Tradition, Controversies, and Cases.  Artikkelen er på mange måter en sammenfatning […]

Bokanmeldelse

Tor Arne Schjander Berntsen, Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen (red):  Når dronene våkner.  Autonome våpensystemer og robotisering av krig.  Cappelen Damm, Oslo 2016.  ISBN 978-8-20-249579-4.  392 sider Fjernstyrte eller mer eller mindre uavhengige – autonome – overvåknings- rekognoserings- og våpenplattformer griper stadig mer om seg som hendige verktøy i militærmaktens verktøykasse. De kommer i […]

Seminar om håndhevelse av krigens regler

Norges Røde Kors, Forsvarsdepartementet og Forsvarets høgskole arrangerer seminar om håndhevelsen av krigens regler.  Flere av artikkelforfatterne fra siste nummer  av PACEM bidrar med innlegg i seminaret. Tid og sted: Mandag 21 november kl 0930 – 1500 i Henri Dunant-salen, Norges Røde Kors, Hausmansgate 7 For påmelding og ytterligere informasjon, gå til: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/H%C3%A5ndhevelse%20av%20brudd%20p%C3%A5%20krigens%20regler%20%E2%80%93%20rettferdighet%20eller%20seierherrejustis

Militær etikk – hva er nå egentlig det?*

Den oppmerksomme leser vil ha lagt merke til en mindre endring i layouten på forsiden av dette nummeret. Der det før het PACEM – Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, står det fra nå av Tidsskrift for militær etikk. Vi ønsker med dette å markere en spissing av PACEMs faglige profil: Vi ønsker primært […]

70 år siden Nürnbergdommen

We must never forget that the record on which we judge these defend- ants today is the record on which history will judge us tomorrow.1Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 – 1 October 1946. Vol II – Proceedings 14 November 1945 – 30 November 1945. Side […]

Dommen i Nürnberg i 1946

Under det rettslige tribunalet i Nürnberg fra november 1945 til oktober 1946 ble andre verdenskrig definert som en ulovlig angrepskrig fra tysk side. Krigen var påbegynt og gjennomført ved kriminelle metoder, av menn og organisasjoner som ble erklært ulovlige etter folkerettens internasjonale standarder. Under denne kraftfulle definisjon har Tysklands rolle alltid siden vært forstått som […]

Krigens etikk og krigens rett

Noen historiske utviklingstrekk Nürnbergprosessen utgjør en milepæl i krigens rett. Den er en milepæl fordi oppgjøret etter en krig blir et rettsoppgjør, ikke kun et økonomisk eller politisk oppgjør. Den er en milepæl fordi ansvar for krigsforbrytelser ikke kun blir et kollektivt ansvar, men et personlig ansvar. Den er en milepæl fordi dommen hviler på […]

Krigsforbrytelser og straff

Fra Nürnberg til Haag Historisk har overgrep mot sivilbefolkningen og ikke-stridende vært regelen snarere enn unntaket når kriger har blitt utkjempet eller opprør slått ned. Men samtidig har det langt tilbake i historien vært personer som har tatt til orde for at selv i krig og voldelige konflikter kan ikke alt være tillatt. Sivilbefolkningen må […]