Om oss

PACEM en ressursside for Forsvarets tros- og livssynskorps

PACEM utgis av Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) i Forsvaret. PACEM som tidsskrift er under revisjon og vil bli endret fremover.

Kontakt oss

 

Du kan nå oss per e-post

 

 

 

Pacem – tidsskrift

Her kommer ny tekst…

Pacem – skriftserie

Her kommer ny tekst…

Forsvarets tros- og livssynskorps

Tros- og livssynskorpset er en militær fellesinstitusjon underlagt Forsvarets fellestjenester som organiserer tjenester innen tro og livssyn i Forsvaret. I korpset tjenestegjer for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros-og livssynssamfunn.

Personellet har ansvaret for tro og livssyn i Forssvaret, i samsvar med egen sertifisering. Korpset legger også til rette for tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

Sjefen for Forsvarets tros- og livssynskorps, har rang som brigader eller flaggkommandør og er forsvarssjefens rådgiver i religiøse og etiske spørsmål. I kirkelige anliggender står feltprosten under tilsyn av biskopen i Oslo.

Under sjef FTLK har de tre forsvarsgrenene, Brigade Nord, Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarets høgskole hver sin sjefsprest med grad av oberstløytnant/kommandørkaptein. Sjefspresten er sjefens rådgiver for tros- og livssynstjenesten og har tilsyn med tjenesten på vegne av sjef FTLK. Under sjefspresten har alle større oppsatte avdelinger tros- og livssynspersonell.