Klassiske dyder og edel dåd

Hvordan kan vi utvikle en militær profesjonsdannelse, og er det mulig i Norge? Dette var temaet for årets nasjonale etikkkonferanse. Vi trykker i dette nummeret tre av disse bidragene. Janne Haaland Matlary drøfter hvordan militær profesjonsetikk kan begrunnes i en situasjon der nasjonalstatens er i ferd med å utspille sin rolle. Matlary henter i denne […]

En post-nasjonal militæretikk: et empirisk argument ad fontes*

* Foredrag på Nasjonal Konferanse i Militæretikk 2006 om militær profesjonsdannelse. 27. september 2006, Gamle Krigskolen, OsloHvorfor en post-nasjonal militæretikk? Hvorfor en post-nasjonal militæretikk? Etiske problemstillinger, som andre problemstillinger, bør man ikke beskjeftige seg med hvis det ikke er nødvendig. I dette tilfellet oppstår nødvendigheten fordi vi bivåner en fundamental endring, ofte kalt et paradigmeskifte, […]

Är det möjligt att utveckla en relevant militär professions­identitet i Norge?

* Artikeln är en sammanfattning av ett fördrag jag höll i samband med Feltprestkorpsets Konferanse i Militæretikk i Oslo 27. september 2006. Bakgrunden är att jag 2003 skrev en avhandling med titeln Idealism eller professionalism – finns det förutsättningar för Forsvaret att utveckla en relevant värdegrund? och att jag i samband med skrivandet av Forsvarets kommande fellesoperativa doktrin, FFOD, […]

Marines don’t do that!*

Et kritisk og konstruktivt søkelys på dydsetikken som militær profesjonsetikk, sett i et luthersk perspektiv * Foredrag holdt på den nasjonale konferansen i militæretikk om militær profesjonsdannelse. 27. september 2006, Gamle Krigskolen, Oslo Innledning Mitt tema er militær profesjonsetikk slik den kan sees ut fra et luthersk perspektiv. Og da kan vi jo spørre; Hva […]

«Be som du aldri før har bedt!»

Refleksjoner rundt feltpresttjenesten før, under og etter stridshandlinger i Meymaneh, Afghanistan 7. februar 2006 – I takknemlighet til dyktige soldatkolleger og venner i PRT 6 bidraget til Meymaneh   Herre! Gjør meg til et redskap for din fred. St. Frans av Assisi Innledning Nyhetsoppstyret har for lengst lagt seg hva angår stridshandlingene nordvest i Afghanistan mot […]

«Krig er farlig…»

Oppfølging av veteraner etter internasjonale operasjoner Krig er farlig og deltakelse i internasjonale operasjoner kan være en belastning, men det går bra med de aller fleste.1«Hvordan ivaretas veteranene?» Forsvarets felles intranettportal 28.8.2006 Sitatet er hentet fra en artikkel på Forsvarets intranettsider. I denne artikkelen tilbakeviser man anklager om at Forsvaret ikke prioriterer veteraner, som ble […]

Ensomhet – gave og mysterium

Merkelig nok er vår vestlige kultur preget av sterk individualisme og frykt for ensomhet på samme tid. Når en ser nærmere etter, er det likevel en logikk i det hele. Den moderne individualismen handler om enkeltmenneskets frikobling fra alt som unødig hindrer personens livsutfoldelse og selvrealisering. Det er ikke dermed et ja til ensomheten som […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Rolf-Petter Larsen (2006): Norske soldater i Kosovo: erfaringer rett fra levra, Oslo: Sypress forlag, 2007. ISBN: 978-82-91224-38-1. 287 sider. Hele levra i en bok.? Her er «alt» som har med INTOPS med. Erfaringer fra Kosovo med klangbunn fra Libanon, Bosnia, FN og Nato. Det er myter og erfaringer kokt ned til KFOR livet på Kosovo sletta. […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Carsten Selch Jensen (red): Retfærdig krig: om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2006. ISBN 978-8-77-674139-6. 256 sider. Legitimering av krig og voldsutøvelse De siste årene er det utgitt flere interessante bidrag innenfor temafeltet krig – religion – etikk på et skandinavisk språk. Særskilt kan her nevnes Torkel Brekkes bok Vold og religion og […]